top of page
patroon_header_overons.png
header_handig.png

DOCUMENTEN

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

DOCUMENTEN

Schoolgids VMBO

Informatie over vmbo 2022/2023

 

Schoolgids MAVO/HAVO

Informatie over mavo/havo 2022/2023

Schoolgids VWO

Informatie over vwo 2022/2023

Schoolgids ISK

Informatie over isk 2022/2023

Jaarstukken 2021

Jaarrekening en toelichting

Schoolplan 2021/2025

Het beleid van onze school

Corona
Vakantie

Corona

Klik hier voor al het corona nieuws op een rij.

Vakantie 2022-2023

Herfstvakantie; 22 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie; 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie; 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023

2e Paasdag; 10 april 2023

Meivakantie; 22 april 2023 t/m 7 mei 2023

Hemelvaartsdag; 18 mei 2023

Roostervrije dag; 19 mei 2023

2e Pinksterdag; 29 mei 2023

Zomervakantie; 8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023

Naast de vakanties hebben we verplichte vrije dagen en lesvrije studiedagen. Planning per locatie: VMBO  MAVO/HAVO  VWO  ISK   

Vakantie 2023-2024

Herfstvakantie; 14 t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie; 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie; 17 t/m 25 februari 2024

Roostervrije dag; 29 maart 2024

2e Paasdag; 1 april 2024

Meivakantie; 27 april 2024 t/m 12 mei 2024

2e Pinksterdag; 20 mei 2024

Zomervakantie; 13 juli 2024 t/m 25 augustus 2024

Absentie en verlof
Voor de ziekmelding van een leerling neemt de ouder/verzorger contact op met de school. Voor locatie mavo/havo verloopt de ziekmelding via Magister.  De ziekmelding van het vmbo, vwo en ISK is telefonisch. De ziekmelding is vóór aanvang van de lestijd. ls de leerling afwezig zonder melding? Dan nemen wij contact op met de ouder/verzorger. Alle verzoeken voor verlof gaan telefonisch óf via het digitaal verlofformulier. Meer over absentie en verlof per locatie:  VMBO  MAVO/HAVO  VWO  ISK

Vrijwillige ouderbijdrage
De  school  vraagt  een jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor kosten, die niet door de rijksoverheid worden betaald. Hieronder vallen o.a. verzekeringen, extra lesmaterialen, en de uitleen van boeken. Klik op je locatie voor een totaal overzicht van kosten: VMBO  MAVO/HAVO  VWO  ISK

Verzekeringen
Onze school heeft voor de leerlingen een beperkte schoolongevallenverzekering afgesloten. Het gaat hierbij alleen om dekking van lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval. De voorwaarden zijn op school opvraagbaar. De school heeft geen aansprakelijkheidsverzekering voor leerlingen. Dat betekent dat een leerling die schade toebrengt aan derden (dat kan een medeleerling zijn of een personeelslid, maar ook de school als zodanig) daarvoor niet verzekerd is. De verzekeringen per locatie zijn terug te vinden in de schoolgids: Schoolgids VMBO  Schoolgids MAVO/HAVO  Schoolgids VWO  Schoolgids ISK

AVG en privacy
Op 25 mei 2018 is de handhaving op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gesteld. Deze wet stelt nadere eisen aan het omgaan met persoons­gegevens. Ook onze school heeft hier mee te maken. Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft een privacybeleid opgesteld, hoe om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens.

Hybride onderwijs
Op het Stedelijk Dalton Lyceum geven we les volgens het hybride model. Dat betekent dat je zowel uit boeken als digitaal les en huiswerk krijgt. Voor de digitale lessen werken wij met laptops of tablets. Zo kunnen de leerlingen gemakkelijk en overal onderwijs volgen. Iedere locaties heeft zijn eigen methodes voor het gebruik, lenen of aanschaffen van de laptop of tablet. Meer over laptop gebruik per locatie: VMBO  MAVO/HAVO  VWO

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Binnen het Stedelijk Dalton Lyceum betekent dit dat personeel, ouders/verzorgers en leerlingen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. De raad is bevoegd om over alle schoolzaken met het schoolbestuur te spreken. Over een aantal zaken heeft het bevoegd gezag de instemming of het advies van de MR nodig om tot een besluit te kunnen overgaan.

De MR bestaat uit acht gekozen personeelsleden en acht gekozen ouders of leerlingen. De vergaderingen zijn openbaar. De locatiedirectie bespreekt namens het bevoegd gezag alle schoolzaken met de MR. Daarnaast is het bevoegd gezag, de voorzitter College van Bestuur, meestal op verzoek van de raad aanwezig tijdens de vergaderingen.

Ieder jaar stelt de MR een jaarverslag op, dat wordt opgenomen in de jaarstukken van het Stedelijk Dalton Lyceum.

Contactgegevens MR

Dhr. J. Moesman, Voorzitter, j.moesman@dalton-dordrecht.nl

Mw. D. Voorhuis, Secretaris, d.voorhuis@dalton-dordrecht.nl

Medezeggenschapsraad
bottom of page