Internationale Schakel Klas

Welkom bij de ISK

De ISK (Internationale Schakel Klassen) van het Stedelijk Dalton Lyceum voor 12 tot en met 16 jarige leerlingen is gevestigd op de Eulerlaan 51 in Dordrecht. Op deze website staat alle informatie over de ISK voor leerlingen en hun ouders, verzorgers, voogden, docenten en andere belangstellenden.

 

De afkorting ISK staat voor Internationale Schakel Klas. Internationaal omdat de leerlingen uit vele landen komen. Schakelklas omdat de leerlingen na het doorlopen van het leertraject bij de ISK worden doorgeschakeld naar een vorm van vervolgonderwijs.

 

De ISK (Internationale Schakel Klassen) van het Stedelijk Dalton Lyceum voor 12 tot en met 16 jarige leerlingen is gevestigd op de Eulerlaan 51 in Dordrecht. Op deze website staat alle informatie over de ISK voor leerlingen en hun ouders, verzorgers, voogden, docenten en andere belangstellenden.

Goed onderwijs is onmisbaar. Onderwijs geeft toegang tot de wereld van nu en straks. Op onze school ervaren leerlingen dat de ISK hún school is, gericht op hún toekomst. De ISK is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.

De ISK heeft als doel dat leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het onderwijs richt zich vooral op het verwerven van de Nederlandse taal en op inburgering in Nederland. Met deze basis zorgen wij ervoor dat leerlingen, zelfverzekerd en op het juiste niveau, kunnen doorstromen naar het Nederlandstalige onderwijs. Goed uitgerust op weg naar hún toekomst.

 

Het vervolgonderwijs kan zijn; vmbo, havo/vwo, mbo of praktijkschool

Leerlingen kunnen na een intake-gesprek met de zorgcoördinatrice mevr. C. Zwart starten met de lessen bij de ISK. Leerlingen krijgen lessen die aansluiten op hun eigen niveau van deskundige docenten. Docenten geven (vak)lessen, begeleiding en oriëntatie, waarbij rekening wordt gehouden met de taalbarrière, de achtergrond en cultuur van de leerlingen. Ze leren de Nederlandse taal op het hoogst mogelijke niveau, dat aansluit bij hun capaciteiten. Leerlingen die weinig tot geen onderwijs hebben gevolgd, krijgen een alfabetiseringstraject aangeboden.

Wij brengen de leerlingen kennis bij over verschillende aspecten van de Nederlandse maatschappij, zodat zij beter in staat zijn hun eigen plek te vinden binnen deze voor hen nieuwe leefomgeving. Ze ontwikkelen een beeld van de algemeen geldende waarden en normen. Hierbij stimuleren we de leerlingen om zelf over maatschappelijke onderwerpen na te denken.

Ook binnen de ISK werken we actief aan een structurele monitoring van de leerlingen door middel van het individueel trajectplan en het elektronisch leerlingvolgsysteem. Leerlingen die het nodig hebben, krijgen extra zorg en begeleiding. We geven ruimte aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Dit stimuleert een positief zelfbeeld, een goede sociale omgang (contact) met medeleerlingen en docenten. Dit heeft een positief effect op de leerprestaties van veel leerlingen. Op de ISK is mevr. C. Duk de anti-pestcoördinator.

Vanaf 12 jaar kunnen leerlingen beginnen in een van de basis-oriëntatiegroepen. Na ongeveer tien weken wordt besproken naar welk uitstroomprofiel ze doorstromen.

De maximale verblijfsduur op de ISK is 2 jaar.

 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 078 6184188. Vraagt u dan naar mevr. C. Zwart of dhr. J.G. Tijhuis.

 

 

KLIK OM DE SCHOOLGIDS TE DOWNLOADEN

MIJN 

SCHOOL,

MIJN 

TOEKOMST!

Vrijwillige ouderbijdrage

Klik voor meer informatie

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Groep 7 & 8
Contact
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |