top of page
Stedelijk Dalton Lyceum | Raad van Toezicht
Kinderen op fiets voor de locatie Stedelijk Dalton Lyceum VWO - Overkampweg

DOCUMENTEN

Meer weten over onze school?
Klik hier en ontdek al onze informatie

DOCUMENTEN

Schoolgids VMBO

Informatie over vmbo 

 

Schoolgids MAVO & HAVO

Informatie over mavo & havo 

Schoolgids VWO

Informatie over vwo 

Schoolgids ISK

Informatie over isk 

Jaarstukken 2022

Jaarrekening en toelichting

Schoolplan 2021/2025

Het beleid van onze school

raad van toezicht

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de ‘Stichting voor openbaar onderwijs in Dordrecht’ en het reglement van de Raad van Toezicht. Onder het gezag van de ‘Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht’ valt het Stedelijk Dalton Lyceum. Het bestuur wordt gevoerd door het College van Bestuur.

 

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf onafhankelijke leden en is een toezichthoudend orgaan, geen hogere bestuurslaag.

 

De Raad van Toezicht vervult de functie van werkgever voor het College van Bestuur, dat momenteel bestaat uit één lid, en draagt zorg voor een goed samengesteld en functionerend College van Bestuur. Benoeming en ontslag van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht richt zich op continuïteit en het voortbestaan van de Stichting (Stedelijk Dalton Lyceum) en het belang van de samenleving.

 

Dit omvat onder meer het bewaken van het doel en de grondslag van de Stichting en het houden van toezicht op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau. Je kunt hierbij denken aan het geven van onderwijs, de zorgplicht, onderwijsdiensten, de onderwijsorganisatie en de leiding daarvan.

 

Van de taken van de Raad van Toezicht maakt vanzelfsprekend ook toezicht op het financieel beleid en de financiële verantwoording deel uit. De Raad van Toezicht benoemt de accountant, is belast met goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsmede met het (financieel en strategisch) meerjarenbeleid.

 

Om ervoor zorg te dragen dat de Raad van Toezicht de taken en bevoegdheden goed kan uitoefenen, verstrekt het College van Bestuur de leden van de Raad van Toezicht alle benodigde of gevraagde informatie. Verder mag de Raad van Toezicht alle boeken, bescheiden, overige gegevensdrager en correspondentie bekijken. Tevens heeft een door de Raad van Toezicht aangewezen lid te allen tijde toegang tot alle gebouwen en terreinen.

 

Uiteraard hebben leden van de Raad van Toezicht geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat hen door hun functie en bij uitoefening van hun functie onder ogen of ter ore komt. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen hierna nog éénmaal herbenoemd worden voor een termijn van vier jaar.

Contactgegevens Raad van Toezicht

Klik hier voor de contactgegevens van de Raad van Toezicht.

 

Leden van de Raad van Toezicht

Commissies Raad van Toezicht

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Procedure herbenoeming leden

Profielschets Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht

Toezichtskader Raad van Toezicht
 

bottom of page