De Raad van Toezicht

Wat is een Raad van Toezicht en wat zijn de taken van een Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de ‘Stichting voor openbaar onderwijs in Dordrecht’ en het reglement van de Raad van Toezicht. Onder het gezag van de ‘Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht’ valt het Stedelijk Dalton Lyceum. Het bestuur wordt gevoerd door het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat thans uit vijf onafhankelijke leden en is een toezichthoudend orgaan, geen hogere bestuurslaag.

De Raad van Toezicht vervult de functie van werkgever voor het College van Bestuur, dat thans bestaat uit één lid, en draagt zorg voor een goed samengesteld en functionerend College van Bestuur. Benoeming en ontslag van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht richt zich op continuïteit en het voortbestaan van de Stichting (Stedelijk Dalton Lyceum) en het belang van de samenleving.

Dit omvat onder meer het bewaken van het doel en de grondslag van de Stichting en het houden van toezicht op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau. U kunt hierbij denken aan het geven van onderwijs, de zorgplicht, onderwijsdiensten, de onderwijsorganisatie en de leiding daarvan.

Van de taken van de Raad van Toezicht maakt vanzelfsprekend ook toezicht op het financieel beleid en de financiële verantwoording deel uit. De Raad van Toezicht benoemt de accountant, is belast met goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsmede met het (financieel en strategisch) meerjarenbeleid.

Om ervoor zorg te dragen dat de Raad van Toezicht de taken en bevoegdheden goed kan uitoefenen, verstrekt het College van Bestuur de leden van de Raad van Toezicht alle benodigde of gevraagde informatie. Verder mag de Raad van Toezicht alle boeken, bescheiden, overige gegevensdrager en correspondentie bekijken. Tevens heeft een door de Raad van Toezicht aangewezen lid te allen tijde toegang tot alle gebouwen en terreinen.

Uiteraard hebben leden van de Raad van Toezicht geheimhoudingsplicht ten aanzien van alles wat hen door hun functie en bij uitoefening van hun functie onder ogen of ter ore komt.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen hierna nog éénmaal herbenoemd worden voor een termijn van vier jaar.

 

De Raad van Toezicht van het SDL bestaat uit de volgende leden:

Dhr. drs. J.C.M. Rasch 
voorzitter Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
hoofdfunctie: zelfstandig organisatie-adviseur en interimmanager, bezoldigd
nevenfunctie: RvT-lid Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Zuid Oost en Diemen (MaDi-ZO), bezoldigd
nevenfunctie: vice-voorzitter Museum Voorschoten, onbezoldigd
nevenfunctie: vrijwilliger Filmtheater Voorschoten, onbezoldigd
nevenfunctie: voorzitter RvT van de stichting WOEJ (Welzijn Oud en Jong) in Leidschendam-Voorburg, bezoldigd
nevenfunctie: lid van de ledenraad en het Stimuleringsfonds van de Rabobank Den Haag, bezoldigd

Dhr. A. Beune
secretaris en plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
hoofdfunctie: zelfstandig adviseur, bezoldigd
nevenfunctie: voorzitter Stichting Abc, onbezoldigd
nevenfunctie: voorzitter COC Rotterdam, onbezoldigd
nevenfunctie: penningmeester Public Libraries 2030, onbezoldigd

Dhr. mr. J.B. Evenboer
lid Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
nevenfunctie: voorzitter Song Cirkle, onbezoldigd
nevenfunctie: secretaris Businessclub Sportvereniging Oranje-Wit, onbezoldigd

Mw. E.C.M.M. Korteweg 
lid Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
hoofdfunctie: eigenaar De Gelukkige Loopbaan, bezoldigd
nevenfunctie: lid Raad van Toezicht Bibliotheek West-Brabant, vrijwilligersvergoeding
nevenfunctie: vice-voorzitter Raad van Advies Woonkwartier, vrijwilligersvergoeding

Mw. mr. M. Neefe MLD 
lid Raad van Toezicht SDL, bezoldigd
hoofdfunctie: Algemeen directeur CPM Nederland B.V. te Gorinchem, bezoldigd

 

 

Ambtelijk secretariaat Raad van Toezicht
Mw. E. Rijkhoek
Postbus 8007
3301 CA Dordrecht
Neem contact met ons op via het formulier onderaan deze pagina.

College van Bestuur en Bestuurskantoor
Bezoekadres:
Eulerlaan 51
3328 KS Dordrecht

Postadres
Postbus 8007
3301 CA Dordrecht
Tel.: 078-6526568
Neem contact met ons op via het formulier onderaan deze pagina.

 

Wat is een Raad van Toezicht?

Wat is een Raad van Toezicht (RvT) en wat
zijn de taken van een Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht

Klik op deze box om het reglement van de RvT te downloaden.

Statuten Raad van Toezicht

Klik op deze box om de statuten van de RvT te downloaden.

Rooster van aftreden RvT

Bekijk op deze pagina wie er wanneer aftreedt.

Herbenoeming Raad van Toezicht

Klik op deze box om de procedure inzake de herbenoeming van de RvT te downloaden.

Profielschets Raad van Toezicht

Klik op deze box om de profielschets van de RvT te downloaden.

U kunt door middel van het onderstaande formulier contact met ons bestuurskantoor opnemen.

Naam*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Onderwerp*
Vraag/opmerking
 

*) verplicht veld
Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Groep 7 & 8
Contact
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |