Onze onderwijsvormen

 

Onderwijs op het Stedelijk Dalton Lyceum

Daltononderwijs

Op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt al meer dan 25 jaar, met veel succes, onderwijs gegeven dat is gebaseerd op de drie oorspronkelijke Daltonprincipes verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Daaraan zijn tegenwoordig toegevoegd: effectiviteit en reflectie als belangrijke Dalton kernwaarden. Deze principes zijn herkenbaar aanwezig in de organisatie en de dagelijkse onderwijspraktijk.

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een gecertificeerde Daltonschool waarvan de Daltonkwaliteit elke vier jaar door visitaties door de Nederlandse Dalton Vereniging (www.dalton.nl) wordt gewaarborgd.

Kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving.

Gemeenschappelijke Daltonkenmerken

De bovengenoemde principes zijn herkenbaar aanwezig in de organisatie en de dagelijkse onderwijspraktijk, ongeacht de vestiging. Wat dit voor consequenties heeft voor de leerlingen staat hieronder aangegeven in de vorm van gemeenschappelijke kenmerken van het Stedelijk Dalton Lyceum. Op een Daltonschool leer je

  • zelfstandig te studeren: leren doe je zelf
  • om te gaan met vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
  • effectief samen te werken met medeleerlingen

Daarom hebben alle leerlingen van het Stedelijk Dalton Lyceum

  • studielessen en vaklessen waarin systematisch studievaardigheden worden aangeleerd
  • een ingeroosterde Daltonzone waarin zij zelfstandig leren
  • dagelijks lessen waarin zij zich d.m.v. actief en samenwerkend leren kennis en vaardigheden eigen maken
  • bij elk schoolvak regelmatig opdrachten die zij zelfstandig of samen met medeleerlingen verrichten
  • een mentor die hen coacht bij het zelfstandig leren
  • een studieruimte/mediatheek op school waar zij zelfstandig kunnen leren

Dit leidt tot een school waarin leraren en leerlingen op basis van wederzijds vertrouwen en respect met elkaar omgaan.

Dalton en vmbo

Het vmbo werkt binnen kleine afdelingen op basis van de Daltonprincipes en het onderwijs is gericht op persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkeling van leerlingen. Het biedt een veilige, kleinschalige en gestructureerde leeromgeving waarbij binding, persoonlijke aandacht en zorg voorop staan. Tijdens Daltonuren wordt aandacht besteed aan onder meer leefstijl, sociale vaardigheden en huiswerkbegeleiding.

Dalton en havo en mavo

In de mavo en de havo wordt gewerkt met lestijden van 70 minuten. Voordelen zijn: minder leswisselingen en beperkt aantal vakken per dag (maximaal 4). Binnen de les is meer variatie in werkvormen mogelijk: werken in tweetallen, groepjes of op de computer.

Tijdens het Daltonuur mag de leerling zelf kiezen bij welke docent hij gaat zitten en aan welk vak hij wil werken. Het is ook mogelijk om extra uitleg te vragen voor een vak waar een leerling niet zo goed in is. Tijdens de Daltonuren kan er ook tijd vrij gemaakt worden voor allerlei activiteiten, zoals de schoolkrant, de leerlingenraad, sport, muziek en kunst.

Dalton en vwo

In het vwo is er iedere dag een Daltonuur van 9.00 tot 9.50 uur. De leerlingen mogen dan zelf een werkplek (lokaal, stilteruimte, mediatheek) kiezen en bepalen aan welke opdracht ze gaan werken en met wie ze die opdracht gaan maken. In alle lokalen zijn docenten aanwezig, die leerlingen ondersteunen wanneer zij daarom vragen. De leerlingen kunnen de Daltonuren benutten voor het maken van taken (individueel of in samenwerkingsverband), huiswerk en werkstukken. Ze kunnen ook practica doen en een docent om extra uitleg vragen.

Tijdens de Daltonuren kunnen de leerlingen ook terecht in de mediatheek of computerlokalen om zelfstandig informatie op te zoeken, o.a. op internet.

In de bovenbouw moeten de leerlingen praktische opdrachten en handelingsdelen zelfstandig of samen met medeleerlingen verrichten. Deze opdrachten zijn onderdeel van het schoolexamen.

Dalton en topsport

Op het Stedelijk Dalton Lyceum kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen. Zo ook op sportief gebied. Ben je op sportief gebied een (aanstormend) talent én wil je dit op een goede manier combineren met school? Dan biedt het SDL jou deze mogelijkheid. Het combineren van (top)sport en onderwijs is namelijk een vak apart. Zowel sportief als op het gebied van onderwijs worden er dingen van je verwacht waaraan je moet voldoen. Dit maakt het soms lastig om de juiste keuzes te maken. Gelukkig hoef je bij ons niet te kiezen. Het SDL heeft de ambitie om een Topsporttalentschool (TTS) te worden in de nabije toekomst. Nu is het SDL één van de drie pilotscholen die de beleidsregel mag gaan uitvoeren. Hierdoor kan je met het topsportprogramma sporten en studeren tegelijk. Wij kunnen namelijk een passend rooster samenstellen zodat je trainingen / wedstrijden kunt combineren met je lessen op school, of we kunnen vrijstellingen geven voor bepaalde vakken zodat je meer tijd hebt om te sporten. 

Lees hier meer

 

DAAROM DALTON

Zoals jij is er maar één

NEDERLANDSE DALTON VERENIGING

 DALTON EN TOPSPORT

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Groep 7 & 8
Contact
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |