Nieuws

Algemeen
Opleiding
Sport
Cultuur
Excursies
Het laatste nieuws over het Coronavirus

Mondkapje verplicht op het Stedelijk Dalton Lyceum

15 oktober 2020
Algemeen

15 oktober 2020:

Mondkapje verplicht op het Stedelijk Dalton Lyceum

Naar aanleiding van de mededeling van het kabinet om zo gauw mogelijk mondkapjes ook verplicht te stellen in het onderwijs, is op het Stedelijk Dalton Lyceum vanaf vrijdag 16 oktober het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen die zich in een gebouw bevindt van het Stedelijk Dalton Lyceum.

Er is voor alle medewerkers en leerlingen een SDL-mondkapje beschikbaar gesteld.

Iedereen moet buiten de leslokalen een mondkapje in het gebouw dragen, dus in alle loopruimtes, zoals gangen en in trappenhuizen, in de wc-ruimtes en in de aula’s.
Als je zit in de aula, in de personeelskamer, in een werkkamer, etc. dan mag deze af.

Belangrijk blijft het verplicht afstand houden van 1,5 meter tussen medewerkers onderling en tussen de medewerkers en leerlingen.

 

01 oktober 2020:

Dringend advies om mondkapje te dragen

Het kabinet geeft het dringend advies voor medewerkers en leerlingen van alle VO-scholen om mondkapjes te dragen op school.
Dit dringende advies geldt niet voor de lessen. Wel voor alle andere ruimtes waar meerdere personen samen kunnen komen, zoals de ingang, gangen, trappenhuis, aula, kantine, etc.

Het Stedelijk Dalton Lyceum neemt dit dringende advies over. Wij vragen nu aan alle leerlingen om een eigen mondkapje mee te nemen naar school.
Maandag zijn er voor leerlingen in ieder geval wegwerp mondkapjes beschikbaar. En er zijn vandaag ook voor alle leerlingen wasbare mondkapjes besteld. Die zijn er over 2 weken.

Voor eventuele vragen kun je bij je mentor terecht.

 

Ventilatie op het Stedelijk Dalton Lyceum

Ouders zijn op 1 oktober 2020 geïnformeerd over de ventilatie op het Stedelijk Dalton Lyceum in verband met het Coronavirus. De brief kunt u hier terugvinden.

 

28 september 2020:

Vragen en antwoorden coronavirus voortgezet onderwijs

De GGD ontvangt veel vragen van scholen en ouders. Door de drukte kan de GGD niet altijd binnen de gewenste tijd reageren. In dit document vindt u antwoorden op vragen die veel spelen.

De beslisboom is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs. Hiermee kunt u beoordelen of uw kind wel of niet naar school mag. De beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op de website van AJN Jeugdartsen Nederland.    

 

27 augustus 2020:

Volledig openen van het Stedelijk Dalton Lyceum

Alle scholen in het voortgezet onderwijs openen hun deuren met ingang van het nieuwe schooljaar volledig. Dat betekent dat alle leerlingen weer op alle dagen naar school kunnen.
Na de zomervakantie geldt op school voor iedereen de afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen, net als tussen onderwijspersoneel onderling. In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs, de praktische vakken en in noodsituaties is het afstand houden tussen leerling en docent niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit is een door het RIVM toegestane maatregel.
Bij de vakken waar dit van toepassing is, spreken de docenten met de schoolleiding af over hoe te handelen.
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden nageleefd.

Het Stedelijk Dalton Lyceum houdt zich aan het protocol dat is opgesteld door alle betrokken partijen van het voortgezet onderwijs. De belangrijkste maatregelen uit dit protocol staan hieronder.
Om de druk op het openbaar vervoer te kunnen blijven verlagen, wordt leerlingen (en personeel) verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.

Voor meer informatie kun je terecht bij de mentor of teamleider van de locatie.

Hygiëne en veiligheid

Algemeen

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling;
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek;
 • We schudden geen handen;
 • We hoesten en niezen in onze elleboog;
 • We zitten niet aan ons gezicht.

Klachten en thuisblijfregels

Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:

 • Neusverkoudheid;
 • Hoesten;
 • Moeilijk ademen/benauwdheid;
 • Bij verhoging of koorts;
 • Plotseling verlies van reuk of smaak.

Een personeelslid/leerling mag weer naar school als hij/zij 24 klachtenvrij is of de coronatest een negatieve uitslag heeft.

Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.

Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.

Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid naar huis.

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht zich laten testen.

Positief getest op Covid-19

Een medewerker/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

Als iemand in het huishouden van de medewerker/leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (in quarantaine). De medewerker/leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Quarantaine: Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Het in quarantaine gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie.

Scholen zullen, in overleg met de ouders, naar de mogelijkheden kijken voor afstandsonderwijs gedurende de quarantaine periode.
Voor personeel geldt dat ook zij 10 dagen in quarantaine moeten, indien zij terugkomen uit een oranje of rood gebied.

In de leslokalen

In elk lokaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen en de tafels schoon te maken.

Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met water en zeep, of desinfecterende handgel.

Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.

In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
Ventilatie: Lucht lokalen en andere ruimtes meerdere keren per dag door ramen en deuren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten.

Vermijd het ontstaan van luchtstromen door mobiele (zwenk)ventilatoren en airco’s in gemeenschappelijke ruimtes. Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat.

Op de gang en in de pauze

Om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen personeel onderling zo goed mogelijk te waarborgen, kunnen vaste looproutes of looppaden binnen de school worden aangebracht.

Gespreide pauzes kunnen bijdragen aan het verminderen van de piekdrukte op de gangen, in de aula of in de kantine.

Activiteiten

Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of vieringen) met het strikt toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. Scholen worden geadviseerd terughoudend om te gaan met bezoeken aan de school en zoveel mogelijk rekening te houden met rustige tijdstippen. Online contact tussen school en ouders wordt geadviseerd.

Voor groepsactiviteiten zoals studiereizen, vieringen, voorstellingen en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid voor bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. In het geval van buitenlandse reizen is het noodzakelijk de nationale en lokale afspraken te kennen en rekening te houden met het feit dat deze snel kunnen wijzigen.

 

25 juni 2020:

Kabinet kondigt verruiming van de maatregelen aan per 1 juli

Het kabinet heeft gisteravond een verruiming van de maatregelen aangekondigd. Vanaf woensdag 1 juli a.s. hoeven leerlingen geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te houden. De anderhalve meter blijft wel gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling.

Na de zomervakantie kunnen alle leerlingen weer naar school komen met een grotendeels normaal rooster. Wel zijn er nog beperkingen, die voortvloeien uit de inmiddels bekende RIVM-richtlijnen: leerlingen en onderwijspersoneel uit risicogroepen of met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona worden geacht thuis te blijven en te werken.

Op de locaties blijven we tot de zomervakantie het huidige rooster gebruiken.

Voor meer informatie kun je terecht bij je mentor.

 

26 mei 2020:

Vanaf 3 juni locaties weer beperkt toegankelijk

Vanaf 3 juni a.s. starten op de locaties weer de lessen op school, maar beperkt. Niet alle leerlingen kunnen tegelijkertijd naar school komen, omdat hiervoor de lokalen veel te klein zijn. Er zullen per klas maximaal negen leerlingen in een lokaal passen, soms zelfs minder. De verplichte 1,5 meter afstand van elkaar en van alle medewerkers moet iedereen strikt naleven.

Na overleg met de medezeggenschapsraad zijn voor elke locatie startdocumenten gemaakt. Deze documenten krijgen alle leerlingen, ouders en alle medewerkers van het SDL.

Als er een wijziging nodig is, dan zal deze wijziging na overleg met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad zo gauw mogelijk worden toegepast.

Voor vragen kun je terecht bij je mentor.

 

07 mei 2020:

Voortgezet Onderwijs vanaf 2 juni weer beperkt open 

Op woensdagavond 6 mei jl. heeft het kabinet definitief besloten dat de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer beperkt open mogen. Dat betekent voor de leerlingen van het Stedelijk Dalton Lyceum dat er vanaf 3 juni beperkt les zal worden gegeven op school.
Er wordt eerst een landelijk protocol gemaakt waar alle scholen zich aan moeten houden. Dat protocol zal eind deze week naar de scholen worden gestuurd.
Elke locatie van het Stedelijk Dalton Lyceum zal daarna in overleg met de medezeggenschapsraad een eigen plan maken voor de leerlingen. Zodra dit bekend is, worden alle leerlingen en de ouders daarvan op de hoogte gebracht.

 

08 april 2020:

Slaag-zakregeling examens 2020

Vandaag, 8 april, heeft het ministerie van OCW de slaag-zakregeling bekend gemaakt voor de leerlingen die dit schooljaar eindexamen afleggen.

Tot 4 juni hebben leerlingen de mogelijkheid om het schoolexamen af te ronden. Op die dag wordt dus officieel bekend gemaakt of de leerling is geslaagd of niet.

Na 4 juni kunnen scholen nog binnen een vastgestelde periode leerlingen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van resultaatverbeteringstoetsen die de school baseert op het bestaande pta.

Alle examenleerlingen en ouders krijgen deze week nog bericht van school over wat de slaag-zakregeling precies inhoudt.

 

01 april 2020:

Verlenging van de maatregelen tot en met 28 april

Gisteravond, dinsdag 31 maart, heeft de regering bekend gemaakt dat alle maatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Ook de scholen moeten dus gesloten blijven.
Op 21 april neemt het kabinet een besluit over hoe het verder moet na 28 april.

De meivakantie van het Stedelijk Dalton Lyceum begint 18 april en duurt voor de leerlingen tot en met 5 mei. Voor het eind van de meivakantie weten we dus al wat de verdere maatregelen zullen zijn.

Het advies van de regering is ook om voorlopig geen plannen te maken voor de meivakantie en tijdens de meivakantie zoveel mogelijk thuis te blijven.

Na de meivakantie kunnen de examenkandidaten weer verder gaan met het afronden van hun examenonderdelen.

Zodra er meer nieuws is, dan krijgen leerlingen en ouders dat onmiddellijk te horen via mail.

Zorg goed voor jezelf en voor de ander, houd je goed aan alle voorzorgsmaatregelen. We wensen iedereen veel sterkte.

Schoolleiding Stedelijk Dalton Lyceum

 

24 maart 2020:

Centrale eindexamens gaan niet door

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, heeft minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Ze krijgen tot begin juni de tijd om leerlingen hun schoolexamens te laten maken. Het besluit volgt op de aangescherpte coronamaatregelen.

"Leerlingen die zakken, krijgen de mogelijkheid van beroep en herkansing", zei Slob in een persmoment. "Er wordt snel meer duidelijk over de voorwaarden hiervan."

Slob benadrukt dat middelbare scholieren een volwaardig diploma krijgen. "Ik wil tegen middelbare scholieren zeggen dat ik goed besef dat dit voor hen een onzekere tijd is", zei Slob.

 

18 maart 2020:

Nieuws voor alle examenkandidaten

Minister Slob heeft gisteren besloten na afstemming met het RIVM dat de schoolexamens op school door kunnen gaan, maar wel onder strikte voorwaarden: Al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuisblijven.

Elke examenkandidaat heeft bericht gekregen van school wanneer de toetsen gaan beginnen. Mondelinge toetsen worden digitaal afgenomen.

Er is voor sommige toetsen nog geen oplossing gevonden. Zodra die er zijn, krijgen de examenkandidaten hiervan bericht.

Op school gelden belangrijke regels waar iedereen zich aan moet houden: 2 meter afstand houden van iedereen, in kleine groepjes in een lokaal zitten, en 2 meter uit elkaar zitten. Niet langer op school blijven dan strikt noodzakelijk. Natuurlijk ook geen handen geven, of op een andere manier iemand aanraken, bij hoesten altijd in de elleboog, ook papieren zakdoekjes gebruiken en die meteen weggooien. Lees ook zorgvuldig de berichten van school hierover.

Indien nodig, dan zal de school ook (voor een deel) in de meivakantie open zijn om ervoor te zorgen dat examenkandidaten hun pta-onderdelen af kunnen ronden.

Belangrijke informatie van de minister: In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 4 juli 2020). Het is daarom niet verstandig om vóór 4 juli 2020 een vakantie te plannen.

 

15 maart 2020:

De regering heeft 15 maart besloten dat alle scholen in Nederland dicht moeten tot en met 6 april. Alle locaties van het SDL zijn voor alle lessen en overige activiteiten daarom gesloten tot en met 6 april.
Voor examenleerlingen wordt zo gauw mogelijk een actieplan gemaakt om deze leerlingen op afstand te kunnen begeleiden.
Voor alle andere leerlingen wordt ook gekeken wat de mogelijkheden zijn van op afstand begeleiden.

Er wordt per mail doorgegeven wanneer leerlingen naar school kunnen komen om bijvoorbeeld spullen uit hun kluisje op te halen.

Zodra er meer nieuws is, dan krijgen leerlingen en ouders dat onmiddellijk te horen via mail.

 

12 maart 2020:

Vanuit het RIVM en het kabinet zijn er aangescherpte regels aangekondigd in verband met de uitbraak van het Coronavirus. De regels staat voorlopig vast tot en met 31 maart a.s.

Aanscherping:

Bij verkoudheidsklachten en/of hoesten blijf je thuis. Stel de school op de hoogte.

Voor scholen in het Primair en Voortgezet Onderwijs geldt:

De school sluit niet, maar samenscholingen van meer dan 100 personen gaan niet door. Dat betekent voor ons dat leerlingen zoveel mogelijk ruimte zullen krijgen tijdens de pauzes en leswisselingen.
Per locatie zal naar oplossingen worden gezocht.

Kijk ook zelf regelmatig op de website van het RIVM.

 

8 maart 2020:

Het is en blijft belangrijk dat wij als scholengemeenschap er alles aan doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de gezondheid van leerlingen en personeel en kwetsbare mensen in de samenleving zoveel mogelijk te waarborgen. De school volgt de richtlijnen van het RIVM.
Deze komen op het volgende neer:
- Heb je verkoudheids/griep klachten en ben je in een risico gebied geweest of heeft iemand in je nabijheid (familie of vrienden) het Corona virus, blijf dan thuis totdat je klachten zijn verdwenen en stel de school op de hoogte.

De laatste richtlijnen van het RIVM staan hieronder vermeld. Wil je deze zorgvuldig volgen?
Samen zorgen we er met de andere maatregelen die voorkomen dat we vochtdruppeltjes via de lucht (door hoesten en niezen) naar anderen verspreiden voor dat kwetsbare mensen in onze omgeving (en dus ook jouw kwetsbare familieleden) het virus niet krijgen.

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Geen handenschudden;
 • Raak zo min mogelijk met je handen je ogen, neus en mond aan;
 • Houd minimaal een meter afstand van iemand die hoest of niest.

Bedankt voor je medewerking.
Schoolleiding Stedelijk Dalton Lyceum


RIVM 5 maart 2020:
Heb je
• Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius
• Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:
o China (inclusief Hong Kong en Macau)
o Singapore
o Zuid-Korea
o Iran
o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger:
• Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
• Je moet hoesten of je bent benauwd
Dan moet je wel bellen met de huisarts.

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuisblijven?
Sommige mensen vragen we om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het gaat dan om mensen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Ze kunnen wel eventueel thuiswerken. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen:
• Huisgenoten van patiënten met COVID-19
• Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben. Het gaat om de volgende gebieden:
o China (inclusief Hong Kong en Macau)
o Singapore
o Zuid-Korea
o Iran
o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Bel met de huisarts als de klachten erger worden.

Kijk ook zelf regelmatig op de website van het RIVM.

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Groep 7 & 8
Contact
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |