Medezeggenschap via diverse organen

 

Leerlingenraad

Op iedere locatie worden leerlingen betrokken bij de organisatie van onderdelen uit het programma 'Cultuur - Sport -Maatschappij'. In de medezeggenschapsraad hebben leerlingen vanuit elke locatie zitting. De school streeft naar een leerlingenraad per locatie waarin leerlingen met de locatiedirectie overleg kunnen voeren over schoolzaken.

 

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Binnen het Stedelijk Dalton Lyceum betekent dit dat personeel, ouders / verzorgers en leerlingen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. De raad is bevoegd om over alle schoolzaken met het schoolbestuur te spreken. Over een aantal zaken heeft het bevoegd gezag de instemming of het advies van de medezeggenschapsraad nodig om tot een besluit te kunnen overgaan.

De medezeggenschapsraad bestaat uit acht gekozen personeelsleden en acht gekozen ouders of leerlingen. De vergaderingen zijn openbaar. De locatiedirectie bespreekt namens het bevoegd gezag alle schoolzaken met de medezeggenschapsraad. Daarnaast is het bevoegd gezag, de voorzitter College van bestuur, meestal op verzoek van de raad aanwezig tijdens de vergaderingen.

 

Ouderraad

Voor vwo-havo, vmbo-mavo en vmbo-vbo, is een ouderraad aanwezig. Doel van de ouderraad is de betrokkenheid van de ouders bij de algemene gang van zaken op de school te vergroten. Regelmatig wordt overlegd met de schoolleiding over alles wat de leerlingen aangaat. De ouderraad fungeert als klankbord voor de schoolleiding en wil bevindingen en signalen die hem van kinderen en ouders bereiken, doorgeven aan de schoolleiding.

De raad wil binnen het kader van het schoolleven, maar buiten het vastgestelde onderwijsprogramma, culturele, sportieve en algemeen leerzame zaken stimuleren. Hij geeft financiële ondersteuning aan bijvoorbeeld toneelactiviteiten, bibliotheek, museumbezoek, fietsenbewaking, schoolfeesten. Voor de financiële ondersteuning beschikt de ouderraad over geld dat via de vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd. De leden van de ouderraad assisteren ook bij de feestelijke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld het afscheid van de examenklassen.

De ouderraad heeft geen wettelijk vastgestelde bevoegdheden. De medezeggenschapsraad heeft dat wel. Doordat de vertegenwoordiger van de ouders in de medezeggenschapsraad ook lid is van de ouderraad, wordt onderling zo goed mogelijk contact gehouden. In het najaar houdt de ouderraad haar algemene jaarvergadering. Naast het jaarverslag wordt aan de avond meer inhoud gegeven door een bepaald thema aan de orde te stellen of een activiteit te organiseren. De leden van de ouderraad worden op deze avond gekozen door de ouders. Alle ouders die invloed willen uitoefenen op het schoolbeleid worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de ouderraad.

 

Via de onderstaande navigatie vindt u andere belangrijke documenten en regelingen.

Onze missie

Klik hier voor meer informatie over onze missie.

Schoolplan, strategie en visie

Klik op deze box om het schoolplan, de strategie en visie te lezen en/of te downloaden. 

Medezeggenschap

Lees meer over de leerlingen-, medezeggenschaps- en ouderraad.

Schoolgidsen & Brochures

Downloadcenter voor schoolgidsen en brochures

Examen documenten

Ga naar onze pagina met diverse examen gerelateerde bestanden

Overgangsnormen & Doorstroomschema

Download via deze box de overgangsnormen en het doorstroomschema van het SDL.

Jaarstukken

Klik op deze box om de jaarstukken van het Stedelijk Dalton Lyceum te downloaden.

Vakanties

Bekijk wanneer de roostervrije dagen en de vakanties zijn.

Onderwijs
VWO
MAVO-HAVO
VMBO
ISK
Nieuws
Agenda
Over ons
Locaties
Vakanties
Groep 7 & 8
Contact
Vacatures
Inloggen Magister

Copyright 2020 Stedelijk Dalton Lyceum - design Twin Creations - productie Acadia

Contact | Disclaimer | Privacy |