Daltononderwijs

Op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt al meer dan 15 jaar, met veel succes, onderwijs gegeven dat is gebaseerd op de daltonprincipes vrijheid (in gebondenheid), zelfstandigheid en samenwerken. Deze drie principes zijn herkenbaar aanwezig in de organisatie en de dagelijkse onderwijspraktijk.

Kenmerkend voor het daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving.

Gemeenschappelijke Daltonkenmerken

De bovengenoemde drie principes zijn herkenbaar aanwezig in de organisatie en de dagelijkse onderwijspraktijk, ongeacht de vestiging. Wat dit voor consequenties heeft voor de leerlingen staat hieronderaangegeven in de vorm van gemeenschappelijke kenmerken van het Stedelijk Dalton Lyceum.
Op een Daltonschool leer je:

- zelfstandig te studeren: leren doe je zelf 
- om te gaan met vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 
- effectief samen te werken met medeleerlingen 

Daarom hebben alle leerlingen van het Stedelijk Dalton Lyceum 
- studielessen en vaklessen waarin systematisch studievaardigheden worden aangeleerd 
- een ingeroosterde daltonzone waarin zij zelfstandig leren 
- dagelijks lessen waarin zij zich d.m.v. actief en samenwerkend leren kennis en vaardigheden eigen maken 
- bij elk schoolvak regelmatig opdrachten die zij zelfstandig of samen met medeleerlingen verrichten 
- een mentor die hen coacht bij het zelfstandig leren 
- een studieruimte\mediatheek op school waar zij zelfstandig kunnen leren 

Dit leidt tot een school waarin leraren en leerlingen op basis van wederzijds vertrouwen en respect met 
elkaar omgaan.

Dalton en vmbo

Het vmbo werkt binnen kleine afdelingen op basis van de daltonprincipes en het onderwijs is gericht op persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkeling van leerlingen. Het biedt een veilige, kleinschalige en gestructureerde leeromgeving waarbij binding, persoonlijke aandacht en zorg voorop staan. Tijdens daltonuren wordt aandacht besteed aan onder meer leefstijl, sociale vaardigheden en huiswerkbegeleiding. 

Dalton en havo en mavo

In de mavo en de havo wordt gewerkt met lestijden van 70 minuten. Voordelen zijn: minder leswisselingen en beperkt aantal vakken per dag (maximaal 4). Binnen de les is meer variatie in werkvormen mogelijk: werken in tweetallen, groepjes of op de computer. 

Tijdens het daltonuur mag de leerling zelf kiezen bij welke docent hij gaat zitten en aan welk vak hij wil werken. Het is ook mogelijk om extra uitleg te vragen voor een vak waar een leerling niet zo goed in is. Tijdens de daltonuren kan er ook tijd vrij gemaakt worden voor allerlei activiteiten, zoals de schoolkrant, de leerlingenraad, sport, muziek en kunst. 

Dalton en vwo

In het vwo is er iedere dag een daltonuur van 11.30 tot 12.30 uur. De leerlingen mogen dan zelf een werkplek kiezen en bepalen aan welke opdracht ze gaan werken en met wie ze die opdracht gaan maken. In alle lokalen zijn docenten aanwezig, die leerlingen ondersteunen wanneer zij daarom vragen. De leerlingen kunnen de daltonuren benutten voor het maken van taken, huiswerk en een docent om extra uitleg vragen. 

Tijdens de daltonuren kunnen de leerlingen ook terecht in de mediatheek of computerlokalen om zelfstandig informatie op te zoeken, o.a. op internet. 
In de bovenbouw moeten de leerlingen praktische opdrachten en handelingsdelen zelfstandig of samen met medeleerlingen verrichten. Deze opdrachten zijn onderdeel van het schoolexamen.