Verzuimregistratie

Een adequate en nauwkeurige  verzuimregistratie is van groot belang voor ouders en voor school. Als een kind absent is zonder melding wordt direct met thuis contact opgenomen. Wij willen op die manier voorkomen dat we niet weten waar de kinderen zich bevinden. Nota bene: een ziekmelding geldt slechts voor de dag waarop wordt gebeld. Als een kind langer dan één dag ziek thuis is, moet dat dus op de volgende dag weer worden gemeld. Dit kan telefonisch of per mail. Uiteraard kunt u een geplande afwezigheid, bijvoorbeeld in het geval van een ziekenhuisopname wel in één keer doen.

Verlof

Verlof aanvragen is mogelijk als daar duidelijke redenen voor zijn. Als dit één dag betreft, dan dient u dit minimaal één week van te voren schriftelijk aan te vragen bij de jaarlaag coördinator. Indien de aanvraag een verzoek is voor meerdere dagen, dient u dit minimaal 4 weken vooraf schriftelijk aan te vragen bij de jaarlaag coördinator. Een formulier verlofaanvraag vindt u onderaan deze pagina

Verzuim

Afwezigheid buiten de reguliere lessen moet zoveel mogelijk worden beperkt. Afspraken met tandarts, familiebezoek, rijexamens e.d. dienen zoveel mogelijk in de vakanties of op vrije middagen plaats te vinden. Ook andere, door de school georganiseerde activiteiten kunnen bij het verplichte schoolprogramma horen. Hiervoor gelden dus de normale aanwezigheidsregels.

Tussentijds naar huis

Indien een leerling tussentijds naar huis wil omdat hij/zij ziek is, of een afspraak heeft buiten school, dient hij/zij zich vooraf af te melden bij de leerlingenbalie met een getekende brief van ouders. Bij terugkomst op school moet de leerling zich ook weer melden bij de leerlingenbalie.

Absentie

Iedere les wordt er digitaal of via absentielijsten bijgehouden of leerlingen aanwezig zijn. De mentoren hebben toegang tot een digitaal overzicht over (ziekte)verzuim, maar ook over de ‘te laat’ en de ‘er uit gestuurd’ meldingen.