Ouder-kindcoach / Schoolmaatschappelijk werk

 
Dit onderdeel van de website wordt binnenkort aangepast. Daarom is de informatie niet volledig.  
 
Kerntaken van het schoolmaatschappelijk werk zijn:
 
1. Signalering
2. Voorlichting
3. Advisering
4. Consultatie
5. Deskundigheidsbevordering
6. Registreren en rapporteren
7. Verwijzing en kortdurende hulpverlening.
 
De hulpverlening is laagdrempelig, vraaggericht, kortdurend en vrijwillig. Aanmeldingen lopen enerzijds via de teamleiders / mentoren / zorgcoördinator van school, maar anderzijds kunnen leerlingen ook altijd zelf binnenlopen of ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen.
 
Leerlingen, ouders en docenten kunnen een beroep doen bij vragen over: eenzaamheid, pesten, relatie met medeleerlingen/ouders/docenten, problemen als gevolg van drugsgebruik, agressie, mishandeling, spijbelen, problemen met assertiviteit, faalangst, echtscheiding, depressieve gevoelens, gedragsproblemen, opgroei of opvoedingsvragen enz.
  
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld!
  
De ouder-kindcoach voor de Kapteynweg is nog niet bekend.