Zorgcoördinator (ZOCO)

Mw. C.M. Schilt is de zorgcoördinator op het Dalton Vakcollege. Zij onderhoudt contacten met betrekking tot individuele leerlingenzorg. Zo voert zij bijvoorbeeld gesprekken met ouders/verzorgers en zorginstanties en adviseert zij bij specifieke hulpvragen. Mw. Schilt is te bereiken via: C.Schilt@dalton-dordrecht.nl

Ondersteuningsteam (OT)

In het kader van begeleiding organiseert de zorgcoördinator regelmatig een bijeenkomst met het ondersteuningsteam. Tijdens deze bijeenkomsten worden leerlingen besproken die extra aandacht nodig hebben. Dit team bestaat uit: de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en de ouder – en kindcoach (OK-coach) en de Remedial Teacher.

Ouder – en kindcoach (OK-coach)

Op het Dalton Vakcollege is een OKcoach aanwezig. Leerlingen en ouders kunnen daar terecht met vragen of problemen die betrekking hebben op hun persoonlijke situatie. De OK-coach is verbonden aan het Sociaal wijkteam. Er zijn drie manieren om in contact te komen met dhr. A. Hollaar:

  • Telefonisch via 078-7511000 met het Dalton Vakcollege en vragen naar dhr. A. Hollaar
  • Direct mobiel bereikbaar via: 06 43085611
  • Via een e-mail: alex.hollaar@swtdordrecht.nl

Remedial Teacher (RT)

Leerlingen krijgen hulp van een Remedial Teacher binnen de school als leerproblemen worden geconstateerd. De Remedial Teacher helpt en ondersteunt leerlingen in hun leerproces. Er wordt aandacht besteed aan de manier van huiswerk maken en aan het leren en maken van toetsen.

Dyslexie

Dyslectische leerlingen hebben recht op faciliteiten als: meer tijd voor toetsen, aangepaste beoordeling van spellingfouten, niet hardop hoeven lezen in de klas (in overleg met de mentor/vakdocenten). In een aantal gevallen worden er afspraken gemaakt over computergebruik. Op het Dalton Vakcollege is er daarnaast een dyslexiecoach die controleert of de faciliteiten door docenten worden aangeboden en door leerlingen worden benut. Onze leerlingen worden tijdens een kortdurend traject gecoacht in de omgang met hun dyslexie.

LWOO

Deze leerlingen zijn geïndiceerd onder meer op basis van leerachterstanden. Ook deze leerlingen hebben recht op begeleiding. Om optimaal aan de zorg voor deze leerlingen tegemoet te kunnen komen, zijn onze lwoo-groepen bewust klein gehouden. Er zijn ook LWOO- leerlingen in een “gewone” bb of kb- klas. Zij krijgen extra aandacht op het gebied van leerachterstanden en leerproblemen.

Extra ondersteuning

Al onze leerlingen krijgen in de onderbouw en bovenbouw naast de reguliere lessen Nederlands nog een uur Nederlands per week. In het rooster wordt dit Niveau uur Nederlands (Nne) genoemd. Constateert een docent Nederlands dat een leerling de Nederlandse taal niet voldoende beheerst of een extreme taalachterstand heeft, dan wordt er in overleg met de mentor naast de hiervoor genoemde uren nog een extra
uur Nederlands ingepland en aangeboden aan de betreffende leerling. Daarnaast wordt gekeken welke leerlingen moeite hebben met bepaalde vakken. Ziet de mentor dat een leerlingen extra ondersteuning kan gebruiken bij een vak, dan komt deze leerling in
aanmerking voor de huiswerkklas.

Tijdens de leerlingbespreking wordt per vak gekeken of de leerling presteert op zijn of haar niveau. Presteert een leerling beneden zijn of haar kunnen, dan worden er afspraken gemaakt om het presteren te verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd
in het handelingsplan en met ouders en leerlingen tijdens het uitreiken van het rapport besproken.Tekst toevoegen ...