Zorgcoördinator 

Mw. C.M. Schilt is de zorgcoördinator op het Dalton Vakcollege. Zij onderhoudt contacten met betrekking tot individuele leerlingenzorg. Zo voert zij bijvoorbeeld gesprekken met ouders/verzorgers en zorginstanties en adviseert zij bij specifieke hulpvragen. Mw. Schilt is te bereiken via: C.Schilt@dalton-dordrecht.nl

Ondersteuningsteam (OT)

In het kader van begeleiding organiseert de zorgcoördinator regelmatig een bijeenkomst met het ondersteuningsteam. Tijdens deze bijeenkomsten worden leerlingen besproken die extra aandacht nodig hebben. Dit team bestaat uit: de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en de ouder – en kindcoach (OK-coach) en de Remedial Teacher.

Ouder – en kindcoach (OK-coach)

Op het Dalton Vakcollege is een OKcoach aanwezig. Leerlingen en ouders kunnen daar terecht met vragen of problemen die betrekking hebben op hun persoonlijke situatie. De OK-coach is verbonden aan het Sociaal wijkteam. Er zijn drie manieren om in contact te komen met dhr. A. Hollaar:

  • Telefonisch via 078-7511000 met het Dalton Vakcollege en vragen naar dhr. A. Hollaar
  • Direct mobiel bereikbaar via: 06 43085611
  • Via een e-mail: alex.hollaar@swtdordrecht.nl

Leercoach

De Leercoach ondersteunt leerlingen met leerproblemen om de leerling zelf verder op weg te helpen. Deze hulp is bedoeld voor leerlingen die minder presteren dan op basis van hun mogelijkheden mag worden verwacht.

Op school werken we met een dyslexie- en dyscalculie protocol. Naast recht op extra tijd voor toetsen, aangepaste beoordeling van spelfouten, worden er soms afspraken gemaakt over computergebruik. Daarnaast worden deze leerlingen tijdens een kortdurend traject gecoacht door de Leercoach in de omgang met hun dyslexie of dyscalculie.

Ook voor leerlingen die korter dan zes jaar Nederlands onderwijs volgen, gebruiken we extra faciliteiten zoals extra tijd voor toetsen en het gebruik van een woordenboek in hun moedertaal. Tevens krijgen de leerlingen met een grote taalachterstand extra ondersteuning van de Leercoach zodat de achterstand sneller wordt verkleind.

Gedragscoach

De Gedragscoach helpt leerlingen, docenten en mentoren op het gebied van een specifieke aanpak bij gedrag (zoals bijv. bij ADHD, ADD of autisme). Dit kan zowel individueel, als voor een hele klas worden ingezet.

LWOO

Deze leerlingen zijn geïndiceerd onder meer op basis van leerachterstanden. Ook deze leerlingen hebben recht op begeleiding. Om optimaal aan de zorg voor deze leerlingen tegemoet te kunnen komen, zijn onze lwoo-groepen bewust klein gehouden. Er zijn ook LWOO- leerlingen in een “gewone” bb of kb- klas. Zij krijgen extra aandacht op het gebied van leerachterstanden en leerproblemen.

Extra ondersteuning

Al onze leerlingen krijgen in de onderbouw en bovenbouw naast de reguliere lessen Nederlands nog een uur Nederlands per week. In het rooster wordt dit Niveau uur Nederlands (Nne) genoemd. Constateert een docent Nederlands dat een leerling de Nederlandse taal niet voldoende beheerst of een extreme taalachterstand heeft, dan wordt er in overleg met de mentor naast de hiervoor genoemde uren nog een extra uur Nederlands ingepland en aangeboden aan de betreffende leerling. Daarnaast wordt gekeken welke leerlingen moeite hebben met bepaalde vakken. Ziet de mentor dat een leerlingen extra ondersteuning kan gebruiken bij een vak, dan komt deze leerling in aanmerking voor de huiswerkklas.

Tijdens de leerlingbespreking wordt per vak gekeken of de leerling presteert op zijn of haar niveau. Presteert een leerling beneden zijn of haar kunnen, dan worden er afspraken gemaakt om het presteren te verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en met ouders en leerlingen tijdens het uitreiken van het rapport besproken.