Schoolmaatschappelijk werk


Op het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Vakcollege, is Alex Hollaar als OK-coach werkzaam vanuit het sociaal wijkteam Dordrecht. De OK-coach is de verbindende factor tussen jeugdzorg en onderwijs. De OK-coach is vanuit het schoolmaatschappelijk werk op de school aanwezig voor het geven van gerichte ondersteuning op het gebied van sociaal emotionele problemen bij leerlingen. Er wordt in één of meer gesprekken ingegaan op de problematiek van de leerlingen.

Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van de leerlingbegeleiding binnen de school. Daarnaast is de OK-coach ook onderdeel van het ondersteuningsteam van de school.

De hulpverlening is laagdrempelig, vraaggericht, kortdurend en vrijwillig. Aanmeldingen lopen enerzijds via de teamleiders / mentoren / zorgcoördinator van school, maar anderzijds kunnen leerlingen ook altijd zelf binnenlopen of ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen bij een hulpvraag.

De OK-coach op onze locatie is Alex Hollaar. Hij is aanwezig op maandag en verder flexibel aanwezig op afroep (vrijdag afwezig).