Aanmelding leerlingen

 
 
Aanmelding nieuwe leerling

1e leerjaar
De officiële aanmelding voor het eerste leerjaar op het Stedelijk Dalton Lyceum wordt uitsluitend geregeld door de basisscholen, gebruikmakend van het Portfolio Voortgezet Onderwijs Dordrecht.
Voor de plaatsing van leerlingen wordt uitgegaan van het advies van de basisschool, ondersteund door het leerlingvolgsysteem. Indien een of meer gegevens afwijken van het advies, zal contact worden opgenomen met de basisschool. Indien nodig wordt ook contact met ouders opgenomen. Onze school besluit dan na overleg in welke klas en op welke locatie een leerling geplaatst kan worden.
Voor de plaatsing op de BE-afdeling havo zijn aanvullende voorwaarden. Deze kunt u vinden op de pagina English Stream

Basisschooladvies
Plaatsing op de Kapteynweg is mogelijk bij de volgende adviezen:
havo/vwo
tweetalig havo
havo
havo/mavo (vmbo-tl)
mavo (vmbo-tl)
vmbo-gl


Portfolio Voortgezet Onderwijs Dordrecht en Aanmeldingsformulier
Hier vindt u het portfolio, dit wordt door de basisschool ingevuld.

Aanmelding andere leerjaren:
Voor aanmeldingen voor andere leerjaren door verhuizing of verandering van school of opleiding, moet een afspraak gemaakt worden met de teamleider van de betreffende opleiding.

Voor het 2e leerjaar is dat mevr. Oliveira.
Voor het 3e en 4e leerjaar van de mavo is dat dhr. Vogelaar.
Voor het 3e, 4e en 5e leerjaar van de havo is dat mevr. Streefkerk.

Toelatingseisen 4H voor instromers met een mavo-diploma

Een leerling wordt toegelaten tot 4H als hij/zij:
1. Het diploma vmbo-tl heeft gehaald
2. Aantoonbaar een reële kans heeft om de havo-opleiding met succes te voltooien, blijkend uit:
a.  een gemiddelde van tenminste 6,5 voor de eindcijfers van  het examen bij het mavo(tl)-examen
b. een gekozen profiel en vakkenpakket dat zoveel mogelijk aansluit bij het gevolgde mavo-examenpakket. De volgende vakken mogen niet worden gekozen wanneer een kandidaat daar op mavo(tl)-niveau geen examen in heeft gedaan: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Frans, Duits, economie.
c. Als je wiskunde (A of B) in je vakkenpakket hebt gekozen, ben je verplicht om een zogenaamde bijspijkercursus te volgen. Deze cursus wordt na het eindexamen (in de maand juni) gegeven en afgesloten met een tentamen. Als het tentamen onvoldoende is, mag je geen wiskunde kiezen als profielvak.
Bij de keuze van natuurkunde, is de keuze van wiskunde B verplicht en bij de keuze van economie is de keuze van wiskunde A verplicht.
d.  een positief advies van de school/afdeling waar het mavo-diploma is gehaald
e. een intakegesprek met de teamleider van de havo-bovenbouw waaruit blijkt dat de leerling voldoende gemotiveerd is voor de havo-opleiding.
Afspraken voor de intakegesprekken dienen gemaakt te worden in de maanden maart t/m mei van het lopende schooljaar, o.a. in verband met de pakketkeuze en de bijspijkercursus wiskunde.