Leerlingreglement

 
 
Leerlingenreglement

Regels locatie Kapteynweg 2016-2017


Schoolregels zijn nodig om plezierig met elkaar om te kunnen gaan. Dat lukt alleen als we ons aan die regels houden. Als leerling van onze locatie word je geacht deze regels te kennen. In situaties waarin deze regels niet voorzien, zal de directie passende maatregelen nemen.

 

 Algemeen:

 1. Iedere leerling accepteert de geloofs- en levensovertuiging van anderen. Discriminatie, in welke vorm dan ook, wordt niet toegestaan.
  In de school is Nederlands de voertaal.
 2. Wanneer je schade toebrengt aan het gebouw, inventaris of aan leermiddelen worden de (materiële en arbeids-)kosten in rekening gebracht  bij je ouders/verzorgers.
 3. Van strafbare feiten, zoals het gebruiken van geweld, het uiten van bedreigingen, het in bezit hebben van, het verhandelen of gebruiken van drugs en alcoholhoudende dranken, het in bezit hebben van wapens, het in bezit hebben, verhandelen of afsteken van vuurwerk, is de school verplicht aangifte te doen bij de politie. Bij constatering van strafbare feiten volgt schorsing of verwijdering.

 4. Wanneer je vermoedt dat er iets van je gestolen is, meld dit dan bij de loge. Op school wordt dit geregistreerd en wij vragen je dan aangifte te doen bij de politie. 
 5. De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van spullen.

 6. Aanwijzingen van alle personeelsleden dienen te worden opgevolgd.

 7. Alle rechten en plichten van leerlingen zijn opgenomen in het leerlingstatuut van het Stedelijk Dalton Lyceum.

 

Aanwezigheid:

 1. Op lesdagen ben je tussen 8.00 en 17.00 uur beschikbaar voor het volgen van lessen en andere schoolactiviteiten. 
 2.  Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent bij aanvang van een les. Kom je te laat, dan meld je je bij de loge. Te laat komen betekent terugkomen in je vrije tijd.

 3. Wanneer je ziek bent, wordt verwacht dat je ouders/verzorgers dit voor 8.20 uur melden. Ouders dienen elke dag dat het kind ziek is, naar school te bellen. Als bij aanvang van de ziekmelding bekend is, dat de afwezigheid langer duurt, kunnen ouders/verzorgers dit aangeven bij de loge.

 4. Als je eerder vertrekt dan je laatste les, bijvoorbeeld omdat je ziek wordt, meld je je af bij de teamassistent in de loge. Je moet altijd vooraf toestemming hebben om naar huis te gaan. Bij thuiskomst moet je je ouders/verzorgers laten bellen dat je bent aangekomen.
  Moet je bijvoorbeeld naar de tandarts of een dokter, dan breng je een briefje of afsprakenkaart mee. Laat dit van tevoren aan de teamassistente zien. Maak afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd.

 5. Bijzonder verlof voor bijvoorbeeld bruiloften, jubilea e.d. moet je ruim van tevoren schriftelijk bij de teamleider aanvragen.

 6. Wanneer je door ziekte of een andere reden toetsen hebt gemist, dan zorg je er zelf voor dat je deze zo snel mogelijk inhaalt. Dit geldt ook voor al het andere werk dat je door je afwezigheid hebt gemist. Je maakt hierover zelf afspraken met de docent.

 7. Wanneer je uit de klas wordt gestuurd, meld je je bij de loge. Je ontvangt een uitstuurformulier dat je moet invullen. Na het ingevulde formulier te hebben laten controleren door je teamleider of een teamassistent, ga je aan het eind van de les terug naar je docent en bespreek je de gevolgen. Indien de situatie ernstig is wordt je mentor, de teamleider en/of de directie ingeschakeld. Ook je ouders worden ingelicht en op de hoogte gesteld van de problemen.

 8. Verzuim van lessen of andere activiteiten zonder geldige reden of veelvuldig te laat komen wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar.
  Onder schooltijd blijven leerlingen van klas 1 en 2 altijd op school: ook tijdens pauzes en lesuitval.

 

In en rond het gebouw:

 1. Alleen voor leerlingen van de locatie Kapteynweg is het toegestaan zich in het gebouw en op het terrein rondom de school te begeven.
  In het schoolgebouw mag niet worden gerookt. Op het schoolterrein mag alleen gerookt worden in een afgebakend gebied op het plein achter het pannaveld. 
 2. Op grond van algemeen aanvaarde normen in de school kunnen door de locatiedirectie kledingvoorschriften worden gesteld.

 3. Het gebruik van geluidsdragers en telefoons e.d. is in de lokalen verboden. Deze  toestellen moeten in je tas zijn opgeborgen en  moeten zijn uitgeschakeld, tenzij een docent toestemming geeft om ze te gebruiken. Bij overtreding kan het toestel tijdelijk in bewaring genomen worden en kan er straf gegeven worden. Wordt dit geconstateerd tijdens toetsen, dan wordt de toets met het cijfer 1 beoordeeld.

 4. Iedere leerling heeft een kluisje. Laat nooit je kluiscode aan iemand anders zien. Berg waardevolle spullen op in je kluisje, denk daarbij aan mobiele telefoons, rekenmachines, iPads etc. Zorg ervoor dat er geen spullen van je gestolen kunnen worden, zeker niet uit de kleedkamers bij de gymzalen!

 5. De leden van de schoolleiding en politie zijn gerechtigd om indien daartoe aanleiding bestaat boekentassen en kluisjes te doorzoeken. Zonodig zal er een visitatie plaatsvinden.

 6. Heb je geen les, dan verblijf je niet in de lesvleugels of gangen. In pauzes en tussenuren ga je naar de aula of naar buiten. Om te werken kun je naar de mediatheek gaan. 

 7. Tijdens pauzes kun je gebruikmaken van de aula, de hal of het schoolplein voor de school (niet bij de fietsen). Het is verboden te pauzeren buiten het  schoolplein. 

 8. Uitsluitend buiten en in de aula mag je eten en drinken.

 9. Wanneer je op de fiets of op de brommer naar school komt, moet je je fiets of brommer in de stalling plaatsen. Zorg ervoor dat je fiets of brommer goed op slot staat. 

 10. Het spreekt voor zich dat het gebruik van drugs en alcoholhoudende dranken in de school en op het terrein rondom de school verboden is.

 11. Wanneer je lichamelijk niet in staat bent de trappen te gebruiken, kun je toestemming krijgen om de lift te gebruiken. Daartoe kun je bij de loge een liftsleutel lenen. Je moet hier €5 borg voor betalen. Alleen wanneer je niet zelf je tas kunt dragen, mag er een begeleidende leerling mee.
  In het gebouw hangen brandblussers, brandslangen en brandmelders. Bij misbruik van deze veiligheidsmiddelen wordt er streng opgetreden. Dit geldt ook voor de nooduitgangen.

 

 Van alles en nog wat:

 • Adreswijziging
 • Verandering van (e-mail)adres of telefoonnummer moet je zo snel mogelijk doorgegeven aan je mentor, de teamassistente en de administratie. Ouders kunnen dit ook zelf via het ouderaccount van Magister aanpassen.

  Spelletjes om geld of spelletjes die verband houden met agressie zijn niet toegestaan. (zowel in het gebouw als daarbuiten)

   

 • CSM/CKV en daltonmiddagen 
  Regelmatig worden er met name op dinsdagmiddag activiteiten in het kader van CSM (Cultuur, Sport en Maatschappij), CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en andere vakken georganiseerd. Je bent verplicht aan deze activiteiten deel te nemen.
 • Gymlessen
 • Kun je om welke reden dan ook niet meedoen met de gymles, dan breng je een briefje van je ouders/verzorgers mee waarin de reden voor en de duur van het niet meedoen vermeld staat. Je moet wel bij de gymles aanwezig zijn. (Tenzij je met je gymleraar iets anders hebt afgesproken). Wanneer je langere tijd niet mee mag doen met de gymlessen, moeten je ouders/verzorgers contact opnemen met de gymleraar. Neem geen kostbare zaken mee naar de kleedkamers.
 • Kopiëren en printen
 • Het is mogelijk om op school één of meer kopieën of printen te laten maken. De kosten hiervan zijn per A4  € 0.05 per kopie, dubbelzijdig = € 0,10. Printen zwart/wit = € 0.07 en kleurenprint is afhankelijk van het aantal plaatjes maximaal € 0.47. Elke leerling begint het jaar met een printtegoed. Bij elke print wordt een bedrag in mindering gebracht op dit tegoed.
 • Lesuitval
 • Vallen er lessen uit en heb je daardoor een tussenuur, dan ga je naar de aula of de mediatheek om daar rustig te werken. Leerlingen uit klas 1 en 2  kunnen op de Magister zien waar zij naartoe moeten gaan. Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Dat lukt niet altijd. Kijk daarom elke dag goed naar de roosterwijzigingen op de monitoren die in de aula hangen en kijk regelmatig op Magister naar de roosterwijzigingen. Raadpleeg bij afwezigheid van de docent, ook altijd je studieplanner zodat je geen achterstanden in je werk oploopt.

 

 

 • ICT 

 1. Leerlingen mogen op school alleen werken onder de eigen inlognaam. 
 2. Het is leerlingen niet toegestaan op school te werken met niet door school aangeschafte/geïnstalleerde software. 

 3. Leerlingen mogen geen wijzigingen aanbrengen in de instellingen van de computers ( bijv. door het downloaden van materiaal) tenzij ze daar opdracht voor krijgen van daartoe gemachtigde personeelsleden.  

 4. Het op welke manier dan ook toebrengen van schade aan apparatuur en systemen is verboden. 

 5. Het werken met programma’s / sites, die niet rechtstreeks verbonden zijn met schoolwerk is niet toegestaan. Bij twijfel altijd toestemming vragen. Indien een leerling betrapt wordt op een overtreding van een van de deze regels, dan kan hij voor kortere of langere tijd worden uitgesloten van werken binnen het schoolnetwerk.

 6. In het gehele gebouw hebben leerlingen toegang tot het Wi-Fi-netwerk van de school. Deze Wi-Fi is voor alle leerlingen beschikbaar. Gebruik deze Wi-Fi alleen voor schoolzaken. Enkele websites en apps zijn dan ook geblokkeerd.